Amulety a talismany

 

q

 

 

Všechny tyto symboly, které zde najdete byly používány našimi předky, proto až si kterýkoli z těchto talismanů a amuletů zakoupíte či vyrobíte a budete ho nosit, prosím Vás o jedno - chovejte k němu patřičnou úctu a respekt, nejedná se totiž o nějakou levnou cetku vyrobenou z kovu, nezneužívejte tyto symboly k politickým účelům a jiným nesmyslům! Mějte to vždy na paměti, protože tyto symboly jsou evropským dědictvím po našich předcích, kteří nás, ať už tomu věříte či ne, stále sledují a ochraňují! 

 

 

 

 

 

a  

 

Alemanský sluneční kruh - jedná se o symbol nalézaný v ženských alemanských hrobech okolo 6. - 7. století v oblasti pasu. Pravděpodobně byl tento symbol přišitý na opaskové kabelce. Počet paprsků  v kruhu se může měnit, z Německa jsou známé nálezy od pěti do třinácti paprsků, symbol je tvořený dvěma kroužky mezi kterými jsou umístěny paprsky runy Sowulo (?), někdy byla uprostřed symbolu svastika.

 

 

a

 

  

Gótská orlice -  tento přívešek je inspirovaný ženskými gótskými sponami z Itálie z období okolo roku 500 n. l. Gótové byli germánský kmen, který na začátku našeho letopočtu vyšel z oblasti Švédska (Gotlandu) a severního Polska. Postupovali přes Ukrajinu k Černému moři, část Gótů zůstala na Krymu, kde jejich jazyk definitivně vymřel v 18. století. Jiné skupiny Gótů později postupovaly do srdce tehdejší Římské říše, východní Gótové (Ostrogoti) skončili na území dnešní Itálie, západní Gótové (Vizigoti) na území dnešního Španělska.  

 

 

a

 

 

Divoký kanec - přívěšek je inspirovaný germánskými destičkovými sponami z prvního století n. l.  z nálezů z Německa. Kanec byl vždy jedním z uctívaných zvířat pro svojí sílu. Severské přilby jsou na vrcholu někdy zdobené kanci, stejně tak byl kanec uctívaným zvířetem u Keltů jak o tom svědčí keltské plastiky, například asi nejznámější kančík z Tábora. 

 

  

a

 

Runové kopí z Mušova - přívěšek je inspirovaný  hrotem germánského kopí nalezeného v bohaté královské hrobce z 2. století n. l. v Mušově na jižní Moravě. Na hrotu originálu kopí je stříbrné tauzování v podobě (před) runových znaků. Při trošce fantazie lze znaky na kopí interpretovat jako runy Gebo (dar), Sowulo (vítězství) a Kaunaz (pochodeň), tři kroužky pak mohou představovat tři sudičky - Norny. 

 

 

a

 

Langobardský triskel - vzor je inspirován puklicí langobardského štítu z první poloviny 7. století. Puklice štítu byla zdobena triskelem v podobě tří ptačích hlav (pravděpodobně havraních nebo orlích). Puklice byla nalezena ve městě Fornovo San Giovanni v italské Lombardii a dnes je uložena v muzeu v Norimberku. Germánský kmen Langobardů procházel a také se usadil v době stěhování národů i na území dnešní České republiky. Asi nejvýznamnější připomínkou Langobardů u nás je rozsáhlé pohřebiště u Kyjova a vrch Žuráň, který je s největší pravděpodobností langobardskou pohřební mohylou krále Wachona z dynastie Lethingů. Podobný vzor kování se našel i v langobardských hrobech u Kyjova.  

 

 

a

 

Donarovo posvátné kladivo - jeden z nejpoužívanějších ochranných talismanů mezi Germány, jehož symbolika přetrvala dodnes. Bylo chápáno jako pohanský protipól křesťanského symbolu kříže. Podobně jako kříž se stylizováno nosívalo i na krku. Pomocí tohoto symbolu se také vykonávaly posvátné bluozany, ale i svatby a jiné obřady. Mjöllnir, jak jej nazývají na severu, slouží k absolutní ochraně a obraně před zlem. Má informovat o úmyslech protivníka a porážet nepřátele, odvracet nebezpečí, podporovat sílu a energii v boji s vlastními slabostmi.

 

a

 

Vlčí kříž - talisman, který byl nalezen na islandské lokalitě Fossi (10. – 11 . století n. l.), vypovídá něco o tom, že severogermánské kmeny z Islandu, byli duší stále velmi spjati se svou domovinou kdesi na zalesněném skandinávském poloostrově, neboť na Islandu žádní vlci nežijí. Dnes je originál vystaven v Islandském národním muzeu v Reykjaviku. Kříž má představovat kladivo skandinávského boha Thora. Někteří lidé poukazují na podobnost s křesťanským křížem. Kříž je však symbol starý jako lidstvo samo a spojení s ryze pohanským symbolem (vlčí hlava) a dále fakt, že se tento amulet nosil jako obrácený kříž spíše vyvrací tuto teorii.

 

 

a

 

Irminsul - symbol starogermánské pohanské víry (konkrétně Sasů). Název je odvozen od germánského boha Irmina (či Hirmina), který byl možná totožný s Wotanem, popřípadě Ziem či byl přímo jedním z mnoha některých jejich jmen. Podle jedné nejuznávanější teorie byl Irminsul středoevropský germánský ekvivalent pro severský světový strom Yggdrasil, na jehož vrcholu se bůh Wotan obětoval pro lidstvo, přebýval na něm devět dní v bolestech proklát kopím, než se mu zjevily posvátné runy. Podle římského historika Tacita byly na území obývaném germánským kmenem Frísů nalezeny vztyčené sloupy, které Tacitus pojmenoval podle bájného hrdiny Herkula. Irminsul byl zničen franským císařem Karlem Velikým po porážce Sasů a jejich následnému pokřtění. Pro mě tento amulet představuje symbol kmene Irminonů (labských Germánů) - potomci boha Irmina, od kterých já z části odvozuji svůj původ, ale přikláním se rovněž i k názoru, že by se mohlo jednat o jiný název pro světový strom - Yggdrasil. Tak či onak,  jde přeci jenom o daleko starší symbol germánské víry, která je nám - pevninským Germánům - milionkrát bližší, než ta stále dokola omýlaná nordická (skandinávská a islandská)!

 

 

a

 

Tak a mám tu další zajímavost. Velmi rozšířený typ Donarova kladiva. Předlohou této repliky se staly nálezy z lokality Hiddensee - Německo (dnes ve sbírkách: Kulturhistorisches Museum Stralsund; 9 – 10 stol. n.l.). Velmi podobná kladiva, se našla i v Dánsku (Tolstrup) a na Islandu. Co je pro mě na tomto amuletu nejvíc zavádějící jsou tři navzájem propojené křížky, jak sami můžete vidět i z obrázku. A když k tomu přidáte data stáří - tedy 9. - 10. st. n. l., kdy byla již celá Germánie (snad kromě Sasů) pokřesťanštělá - snadno zjistíte, že jde spíše o křesťanskou verzi Donarova kladiva, splynutí germánské pohanské tradice s křesťanskou. Proto se raději zamyslete nad koupí tohoto amuletu!

 

 

a

 

Talisman z dánského nejstaršího města Ribe, kde je mimochodem pomník i dánské královny Dagmar (dcera Přemysla Otakara II.). Jde o amulet, který představuje boha Wotana. Doporučuji!

 

 

a

 

Talisman boha Inga - bůh Ing byl bohem mužské plodnosti (o čemž svědčí i ztopořená chlapská chlouba, s kterou je také vyobrazován). Dále byl bohem úrody, bohaté sklizně. Jde tedy výlučně o mužský amulet! Nepoužívejte tento amulet lehkomyslně, může totiž vyvolat nebezpečný sexuální chtíč - tak bacha!

 

 

a

 

Sluneční kříž -  symbol ve tvaru pravoúhlého kříže uprostřed kruhu. Je to pravděpodobně nejstarší a jeden z nejpoužívanějších symbolů Slunce. Ve své nejstarší podobě zobrazuje putování Slunce ročními obdobími. Symboly slunečního kříže byly nalezeny vyryté v kameni v jeskyních z období paleolitu na Pyrenejském poloostrově, ve formě cest v Callanishi ve Skotsku, ryté nebo malované na keramiku v Samarské kultuře (doba měděná), v Anatolii, Mezopotámii, území dnešního Íránu nebo Indie.

 

 

a

 

 

Vadstenský (runový) brakteát - jde o germánský abstraktní talisman, znázorňující pravděpodobně boha Wotana a dvě neznámá zvířata (patrně koně); inspirováno dle nálezu ze Skandinávie (město Vadstena), 1. polovina 6. st. našeho věku. Celkem bylo nalezeno kolem šesti set těchto medailonů. Z archeologických nálezů je zřejmé, že v 5. až 7. st. n. l. byly používány jako ochranné talismany u většiny Germánů. 

 

 

a