Germánský futhark prostý

~ jedna z nejpoužívanějších runových sad ~


 

Germánský futhark prostý je jedním ze způsobů zápisu runových znaků. Jedná se o nejstarší runovou abecedu a jeho název je odvozen od zvuku prvních run (F, U, Th, A, R, K). Pozdější verze se nazývají futhork (F, U, Th, O, R, K) – jedná se např. o anglosaský futhork (28 znaků) a vikinský futhork (16 znaků). Na okraj je možné zmínit armanenský futhork, který vytvořili pro svou potřebu nacisté za druhé světové války. Germánský futhark prostý obsahuje 24 run, které jsou rozděleny do tří skupin po osmi znacích, tzv. aettů (psáno též ætt). Aetty se nazývají po bohu, jemuž jsou zasvěceny (první je Freyův aett, třetí je Týrův aett), nebo podle první runy (druhý je Hagalaz aett).


Freyův aett:
Fehu
je první runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako české F. Její název je překládán jako „dobytek“. Tehdejší společnost neznala peníze a tak hlavním měřítkem majetku byl právě dobytek. Přeneseně se pak runě připisoval veškerý majetek získaný bojem či prací. Majetku v tomto případě musí být dosaženo vlastním úsilím, nejedná se tedy o snadný zisk, jako je výhra či dar. V souvislosti se snažením symbolizuje runa také energii a tvrdou práci potřebnou k dosažení vytyčeného cíle. Padne-li Fehu při věštění, signalizuje naplnění tužeb a snů tazatele. Runa má vztah k Freyovi a Freyje.


Uruz je druhá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako české U. Její název je překládán jako „pratur“. Pratur je symbolem velké síly a rychlosti, ale i síly a schopnosti člověka, který dokázal tak nebezpečné zvíře ulovit. Runa tedy znamená fyzickou sílu, vytrvalost, odvahu a volnost, přeneseně pak dobré zdraví a mužskou potenci. Znak představuje nezvladatelnou přírodní energii, kterou nemůže mít pod kontrolou žádný jedinec. Ovlivňuje štěstí a bohatství, ne však na úkor jiných, ale naopak pro blaho celku. Padne-li Uruz při věštění, signalizuje sílu, výdrž a rychlost (např. pro sportovce). Runa má vztah k Donarovi.


Thurisaz je třetí runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako anglické TH ve slově „thin“. Její název je překládán jako „trn“. Obecně znamená nepřízeň počasí. V sekvenci tří znaků po sobě mění význam následného textu. Dovede také vyvolat démony podsvětí. Vyvolává chaos, obecně je považována za negativní runu, byť pod pevným vedením může působit kladně. Padne-li Thurisaz při věštění, signalizuje možné konflikty, dále touhu po změně, výjimečně zásah štěstěny nebo obranu. Runa má vztah ke trollům a k Donarově kladivu Mjöllniru.


Ansuz je čtvrtá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako otevřené anglické A ve slově „stack“. Její název je překládán jako „bůh“. Představuje boha jako takového, nejčastěji Wotana. Znak představuje božskou sílu a je spojován s věštěním a moudrostí. V moderním pojetí ho lze chápat jako symbol dorozumívání a komunikace. Padne-li Ansuz při věštění, předpovídá životní zkoušku nebo důležitou cestu. Lze ji také chápat jako doporučení, abyste o pomoc požádali někoho moudřejšího a zkušenějšího. V sousedství negativních run představuje obzvláště nepříjemný osud. Runa má vztah k Wotanovi.


Raido je pátá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako české R. Její název je překládán jako „jízda na koni“. Jejím hlavním významem je cesta, pohyb či přenos. Znamená také komunikaci (poslání či doručení zprávy) nebo moudrou radu. Padne-li Raido při věštění, signalizuje cestu, a to jak ve smyslu fyzickém, tak ve smyslu změny životního stylu. Může také znamenat pokyn: „Ihned jednejte!“ Runa má vztah k Donarovi.


Kaunaz je šestá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako české K. Její název je překládán jako „pochodeň“. Významy zahrnují jak pozitivní jevy (pochodeň, světlo), tak negativní (bolák, vřed). Většina zdrojů se ale přiklání spíše k pozitivnímu ladění této runy. Kaunaz proto zlepšuje zdraví a svítí na duchovní cestu. Symbolizuje také vyjasnění životních postojů, náhlé porozumění problému a jasnozření. V negativním slova smyslu může znamenat smrt (kremace), nebo pálivou bolest či horečku. Padne-li Kaunaz při věštění, signalizuje možnost zdravotních komplikací nebo naopak uzdravení.


Gebo je sedmá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako G, ale s jazykem opřeným vzadu o patro, takže vzniká jakési měkčí Gh. Její název je překládán jako „dar“. Darem může být cokoliv, dar mezi přáteli, oběť bohům či štěstí seslané bohy. Dar vytváří jisté pouto mezi dárce a obdarovaným, runa má proto moc spojovat dvě nesourodé části společnosti (chudí a bohatí, lidé a bozi). Padne-li Gebo při věštění, signalizuje možnost získání mimořádně cenné informace či rady. Předpovídá uzavření obchodního či osobního vztahu. Občas také odhaluje sklony a nadání, které byly dlouho skryty. Obecně se jedná o pozitivní runu.


Wunjo je osmá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako anglické W. Její název je překládán jako „dokonalost“. Označuje štěstí, pohodlí a slávu. Zmiňována je i tvořivost a otevřenost novým myšlenkám. Je také runou přátelství, sdílených cílů a všeobecného blahobytu. Některé zdroje uvádějí, že runa reprezentuje šťastné období, které byste si měli užívat, jak jen to půjde. Všeobecně se jedná o šťastnou runu, ať už v obchodě nebo v soukromí. Padne-li Wunjo při věštění, signalizuje radost a rozkoš. Varuje však také před rizikem z neznalosti míry. Je-li tazatel schopen sebekontroly, runa pro něj znamená celkový úspěch a uznání ze strany bližních. Runa má vztah k Ullovi.


Hagalaz aett:
Hagalaz
je devátá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako české H. Její název je překládán jako „krupobití“. Symbolizuje krupobití – klimatický jev, krupobití střel v bitvě, zásadní zvrat v životě. Celkově se jedná o nepříjemnou runu, která prakticky vždy symbolizuje neštěstí. V knize Runová astrologie nalezneme tzv. mřížku Hagal. Jedná se o jednu z forem runy Hagalaz, kterou staří runoví mistři nazývali matkou run. Z tohoto tvaru totiž lze odvodit všechny ostatní runy. Šesterečná struktura je bohatě zastoupena v přírodě, ať už jako krystaly ledu či křemene, nebo jako seskupování mořských řas. Padne-li Hagalaz při věštění, často to znamená přerušení života. Negativita symbolu se může také projevit ve formě nečekané smůly či úrazu. Události runou ohlášené obvykle vpadnou do našeho života neočekávaně a náhle. Navíc se jim nedá vyhnout, neboť jsou mimo lidskou kontrolu. Obvykle jsou však důsledkem působení platných přírodních zákonů, jde tedy spíše o mechanický proces než o lidskou tvořivost.


Nauthiz je desátá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako české N. Její název je překládán jako „nedostatek“. Spektrum významů je široké – potřeba, překážka nebo v extrémních případech i nedostatek a nouze. Byla-li vyškrábána nehtem, měla sílu pomáhat, smysl tedy může být pomoc či potřeba přežít. Skrývá v sobě vůli k překonání překážek a potíží. Doporučuje raději vyčkávat, než se po hlavě vrhat do riskantního činu. Padne-li Nauthiz při věštění, signalizuje omezení způsobená nedostatkem, také však slibuje osvobození od útrap zaviněných finanční nouzí.


Isa je jedenáctá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako I ve slově „ice“. Její název je překládán jako „led“. Ten je spolu s krupobitím považován za nepřátelskou přírodní sílu. Z hlediska magického se jedná o ochranný symbol. Padne-li Isa při věštění, radí, abyste své plány odsunuli na pozdější dobu. Konstatuje, že je současná situace bezvýchodná a jediným řešením je vyčkávat. Období čekání však můžete použít pro posílení svého charakteru. V konfliktních situacích chladí horké hlavy. Po citové stránce přináší ochladnutí vztahů a frigiditu.


Jera je dvanáctá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako české J. Její název je překládán jako „rok“. Interpretace zahrnuje převážně věci spojené s plodností, jako jsou žně, bohatá úroda a blahobyt. Kromě toho také symbolizuje rok a střídání ročních období, z čehož lze usuzovat na její spojení s pohybem, změnou a vývojem kupředu. Přeneseně také znamená sklízení plodů vaší práce, ale také vykonání spravedlnosti. Padne-li Jera při věštění, signalizuje veskrze pozitivní věci – naději a očekávání, výhled na mír a prosperitu. Slibuje úspěch a zúročení snažení v minulosti. Runa má vztah k zimnímu slunovratu.


Eihwaz je třináctá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se tvrději a uzavřeněji než J, má blíže k anglickému Y (asi jako ve „yet“). Její název je překládán jako „tis“. Ten byl velice posvátný, používal se mj. pro výrobu prvotřídních luků. Tis se často vyskytuje na hřbitovech, proto symbol znamená vzkříšení. Dalšími významy jsou kontinuita a vytrvalost. Obecně znamená silnou ochranu. Padne-li Eihwaz při věštění, vyzývá k akci. V tazateli je síla rvát se s osudem, k čemuž má silnou motivaci a cílevědomost. Runa má vztah k Ullovi.


Pertho je čtrnáctá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako české P. Její název bývá překládán jako „vagina“. Svůj pravý význam dodnes tají, proto dohady o její symbolice zahrnují tanec, plodící strom či srdce. Také je možná souvislost s ženskou plodností, která je protikladem k mužské plodnosti symbolizované runou Inguz. Jedním z mnoha významů je schopnost vybrat si správnou životní cestu. Pertho je runa tajemná, vztahuje se tedy i k odhaleným tajemstvím. Může také znamenat náhlé bezpracné obohacení výhrou či dědictvím. Po dlouhé době můžete najít ztracenou věc nebo se uzdravit. Padne-li Pertho při věštění, signalizuje ženské záležitosti a tajemství. Projeví se skrytá tvořivost, která si vyžádá vaše úsilí.


Algiz je patnáctá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako souhláska stojící někde mezi Z a R. Její název je překládán jako „ochrana“. Majoritním významem této runy je ochrana a obrana. Ať již fyzická či psychická. Runu lze nosit jako amulet nebo jí opatřit své obydlí. Symbol je mimořádně pozitivní a ochranný. Padne-li Algiz při věštění, signalizuje nutkání chránit sebe nebo druhé. Také znamená obranu vybudovaných pozic v přeneseném slova smyslu jako ochranu nabytého postavení. Runa má vztah k Alkům.


Sowulo je šestnáctá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako české S. Její název je překládán jako „slunce“. Runa oslavuje zdroj světla a tepla, který byl jedním z nejdůležitějších objektů všech starověkých náboženství. Sowulo je jedna z nejpozitivnějších run vůbec, v jejím popisu stojí ochrana, pozitivní síla, vítězství, sláva. Runa je však natolik mocná, že může člověka zcela zahltit. Padne-li Sowulo při věštění, signalizuje životní sílu, dobré zdraví a další pozitivní podmínky budoucího štěstí. Runa má vztah k Baldrovi. Během druhé světové války si nacistické Německo přivlastnilo runu Sowulo ve zdvojeném provedení jako symbol jednotek SS. Nejednalo se o jediný runový symbol, který byl tímto režimem zneužit.


Týrův aett:
Teiwaz
je sedmnáctá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako české T. Její název odpovídá jednomu z Týrových jmen. Vztahuje se k boji, vítězství a ochraně. Dále symbolizuje rozhodnost, čest, sílu vůle a vitalitu. Používá se v amuletech. Pomáhá k vítězstvím – ve sportu, v obchodu, v životě… V Teiwazu někteří vidí tajemnou geir's-odd (oštěpovou runu), kterou si stárnoucí bojovníci vyřezávali do vlastního masa, aby se jim otevřela cesta do Valhally. Runa byla často nalezena na anglických pohřebních urnách. Na jedné z uren byla nalezena spolu se svastikou, prastarým germánským symbolem. Padne-li Teiwaz při věštění, signalizuje obecný úspěch a štěstí v legálních záležitostech. Tazateli zajišťuje čest, spravedlnost, vůdcovství a autoritu. Runa má vztah k Ziovi/Týrovi.

 

Berkana je osmnáctá runa germánského futharku prostého. Výslovnost je poněkud komplikovaná, měla by připomínat zvuk, když prudce vydechujeme při zhasínání svíčky a přitom nezaokrouhlíme rty. Její název je překládán jako „bříza“. To byl na Severu posvátný strom, spojovaný s jarními rituály plodnosti a bohyní Idunnou. Runa je také symbolem obnovy, očištění a léčení, dále runou domova a rodiny. Padne-li Berkana při věštění, signalizuje plodnost fyzickou i duševní, osobní růst, prosperitu v obchodě i životě. Může také zvěstovat narození potomka. Runa má vztah k Idunně.


Ehwaz je devatenáctá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako české E. Její název je překládán jako „kůň“. Ten byl u mnoha národů ve velké úctě a Seveřané často chovali bělouše určené pouze pro účely věštby. Kůň býval posvátným zvířetem Freyovým. Wotan sám jezdil na osminohém hřebci – Sleipnim. Padne-li Ehwaz při věštění, signalizuje pohyb, ať už v rovině materiální nebo duchovní. Vytažení této runy potvrzuje bez jakýchkoliv pochybností významy run vytažených před ní a znamená zprávu ze světa bohů.


Mannaz je dvacátá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako české M. Její název je překládán jako „člověk“. Význam znaku je buď úzce omezen na jednoho člověka, nebo rozšířen na celé lidstvo. Vztahuje se také ke společenskému řádu, na kterém stojí naše společnost. Runa je vyjádřením zdánlivého paradoxu, kdy každý člověk je součástí lidstva, ale přitom utváří svůj vlastní osud. Symbol naznačuje schopnost jednotlivců pracovat společně pro dosažení blaha celku a také nás povzbuzuje, že v nouzi nám druzí pomohou. Runa jecharakteristická pro ty, kteří rádi pečují o jiné. Padne-li Mannaz při věštění, signalizuje velmi široké spektrum významů. Může to být člověk nebo lidstvo. Vztah tazatele k jiným lidem nebo vztah jiných lidí k tazateli. Přátelé nebo nepřátelé. Runa je považována za pozitivní, tudíž její poselství, jakkoliv se může zdát nejasné, bývá většinou kladné.


Laguz je dvacátá první runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako české L. Její název je překládán jako „voda“. Voda je základem života, je také spojována s plodností. Laguz je nicméně vykládána jako plynutí, proměnlivost a nedostatek sebeovládání. Představuje lidské podvědomí, intuici a nezvládnuté sexuální fantazie. Má ovšem taky svůj pozitivní význam – je to runa umělců, zejména malířů, herců a spisovatelů. Padne-li Laguz při věštění, signalizuje úspěch na cestách a při koupi, ovšem je zde riziko ztráty. Runa má vztah k Njördovi.


Inguz je dvacátá druhá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako české nosové N. Její název (Ing) odpovídá jednomu z Freyových jmen. Vyjadřuje mužskou plodnost. Je to protiklad k runě Pertho. Prameny dále zmiňují ochranu domova a příjemné posezení u krbu. Padne-li Inguz při věštění, signalizuje dokončení rozdělané věci. Může to být např. porod, orgasmus i duchovní osvícení, ale sexuální význam převažuje. Symbol označuje zakončení velkého díla a čas na vychutnání úspěchu. Runa má vztah k Inguinovi/Freyovi.


Othila je dvacátá třetí (někdy dvacátá čtvrtá) runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako české O. Její název je překládán jako „dědictví“. Dědictvím může být jak majetek, tak i nehmotné věci zděděné od předků, jako jsou vědomosti a znalosti. Ačkoliv tato kontinuita může působit příznivě, je třeba si uvědomit i varovný smysl symbolu – abychom mohli dědit, někdo jiný musí zemřít. Rozšířený význam se vztahuje i na rodnou zemi, kterou jsme zdědili po generacích předků. Padne-li Othila při věštění, signalizuje možné dědictví, dále také domov, a to včetně jeho obyvatel, zařízení, duchovního dědictví a rodových hodnot.


Dagaz je dvacátá čtvrtá (někdy dvacátá třetí) runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako jako anglické TH ve slově „then“. Její název je překládán jako „den“. Veskrze pozitivní runa symbolizující bezpečí denního světla. Ve dne vidíme dobře své okolí, což nás chrání před nepřítelem. I práce jde ve dne lépe. Světlo pomáhá rostlinám růst, je tedy v Dagaz možné hledat růst, pokrok a vývoj. Ráno odkrývá věci ukryté v noci, runa tedy také zvedá roušku tajemství, které nám zatím zůstávalo skryto. Padne-li Dagaz při věštění, signalizuje bezpečí, jistotu, čas plánovat podnikání či se do něj rovnou pustit. Runa má vztah k letnímu slunovratu.